Humiling ng Appointment

Humiling ng appointment para sa iyong medikal, dental, paningin, kalusugan ng pag-uugali o pagbisita sa kalusugan ng kababaihan. Pakitandaan na hindi nito iniiskedyul ang iyong appointment. Dapat kang tawagan ng isang miyembro ng aming koponan upang mag-iskedyul at kumpirmahin.

Gumawa ng appointment