خدمات ترجمه رایگان

Jordan Valley (جردن والی) خدمات ترجمه رایگان را به بیشتر از 200 زبان به شمول زبان شما، ارائه می​دهد. 

شما می توانید از خدمات ترجمۀ ما در موارد آتی استفاده کنید: 

در Jordan Valley، ما از مترجمان پزشکی آموزش دیده برای موارد زیر استفاده می کنیم:

چه طور باید شروع کرد

در کلینیک 

در اولین بازدید، Jordan Valley به شما یک پاسخ می دهد کارت زبان با نام و زبان دلخواه شما این کارت را نگه دارید و هر زمان که به یکی از کلینیک های ما مراجعه می کنید از آن برای درخواست مترجم استفاده کنید.

اگر هنوز کارت زبان ندارید، می توانید از a لیست زبان در میز پذیرش برای درخواست مترجم پیدا شد.

طریق استفاده:  

  1. کارت زبان تان را به کارمندان ما نشان دهید یک فهرست زبان را از دفتر پذیرش گرفته و زبان مورد نظر تان را انتخاب کنید. 
  2. کارمندان ما از طریق تلفن یا تبلیت با یکی از ترجمان ها تماس می گیرند. 
  3. ترجمان تا ختم ویزیت همراه شما می ماند. 

تلفنی 

  1. به Jordan Valley تماس بگیرید. 
  2. به گزینه های زبانی گوش فرا داده و شماره مطابق با زبان مورد نظر خود را دایر کنید. اگر از گزینه های زبانی، زبان مورد نظرتان را نشنیدید، دکمه 0 را فشار دهید، مسئول برقراری تماس (بین مشتری و مترجم) به شما کمک خواهد کرد. 
  3. شما با یک ترجمان وصل می شوید که به شما کمک می کند تا با کارمندان ما وصل شوید. 
  4. ترجمان تا ختم تماس با شما همراه خواهد بود. 

ویب​سایت خدمات ترجمه Jordan Valley 

ویب​سایت ما به زبان شما همچنین ترجمه می شود! 

  1. به language button (دکمه زبان) در گوشۀ بالایی قسمت راست ویب​سایت ما مراجعه فرمایید.  
  2. روی دکمه مذکور کلیک نموده و زبان مورد نظر خود را از لیست زبان ها انتخاب کنید. 
آیا آماده هستید که در بارۀ خدمات ما به زبان خودتان بیشتر بیاموزید؟ 

اگر در رابطه به دریافت خدمات ترجمۀ رایگان Jordan Valley مشکلی دارید، لطفاً به دیپارتمنت بررسی و اجرای رعایت قوانین به شماره 1550-851-417 تماس بگیرید. نام خود را درج گزارش نکنید و این به Jordan Valley کمک می کند تا دسترسی به خدمات ترجمه برای تمام مریضان را بهبود بخشد.