برنامه انطباق

فرهنگ انطباق ما

ما متعهد به رعایت همه کارهایی هستیم که انجام می دهیم. همه کارکنان یک توافقنامه کد رفتار را امضا می کنند و در آموزش های تکمیلی شرکت می کنند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان از تمام قوانین و مقررات قابل اجرا پیروی می کنند.

مسئول انطباق شرکتی، رئیس/مدیرعامل و هیئت مدیره مسئولیت های نظارتی برای برنامه انطباق دارند. ما از همه نظرات و پیشنهادات استقبال می کنیم.

گزارش یک نگرانی

خط تلفن انطباق

قانون ادعاهای خسارت فدرال (FTCA).

مرکز سلامت جامعه Jordan Valley یک مرکز FTCA است. پوشش تخلفات تحت قانون فدرال ادعاهای تخلفات (FTCA) مطابق با 42 USC 233(g)-(n) ارائه شده است.

اطلاعیه برای فروشندگان و نمایندگان

درباره برنامه انطباق شرکتی، کد رفتار و واجد شرایط بودن فروشنده ما بیشتر بیاموزید. اطلاعیه کامل ما را به نمایندگان، فروشندگان و پیمانکاران مشاهده کنید.